Trace Catalunya Logo
Trace Catalunya Logo

AVÍS LEGAL, política de privacitat i ús de cookies

L’ ASSOCIACIÓ CATALANA DE TRAUMÀTICS CRANIOENCEFÀLICS I DANY CEREBRAL – TraCE és la titular d’aquest lloc web.
Les nostres dades identificatives són:

CIF G58904574
Domicili: C/ Llançà 34, 08015, Barcelona
Tel: +34 933 250 363
Mail: info@tracecatalunya.org
Delegada de Protecció de Dades: dpd@tracecatalunya o yolanda@tracecatalunya.org.
Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya número 10.160 inscripció 1ª
Declarada d’Utilitat Pública el 7 de juliol de 2014. Resolució JUS/1597/2014

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual del portal https://tracecatalunya.org, això és, el disseny del portal, els codis font, els logotips, les marques, l’estructura de navegació, les bases de dades i tot signe distintiu que apareix en el lloc web són titularitat de TraCE i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Per tant TraCE, com a titular, té l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del portal o dels continguts.

Responsabilitat dels continguts

TraCE té reservat el dret per fer canvis en el lloc web amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, esmenant errors o eliminant els continguts publicats o el disseny de la seva pàgina web. TraCE no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. No obstant això, ha de dur a terme totes les accions necessàries per actualitzar els continguts, resoldre els errors i restablir la comunicació, tan aviat tingui notícia de l’anomalia ocorreguda, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució. Tampoc pot fer-se responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de: a) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de l’web; b) un mal funcionament del navegador i c) l’ús de versions no actualitzades d’aquest. TraCE no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se a la seva pàgina web. Tampoc pot respondre per la legalitat d’altres llocs web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal, sempre que siguin aliens a la mateixa. TraCE no pot ser responsable de l’ús que tercers facin de la informació que publiqui a la seva pàgina web, tampoc dels danys o perjudicis econòmics, materials o sobre dades que, de manera directa o indirecta, arribin a produir-se per l’ús d’aquesta informació. En el cas que algun usuari consideri que la informació o continguts d’aquest portal o a les pàgines eventualment enllaçades a la mateixa fossin il·lícits o danyessin béns o drets del propi usuari o d’un tercer, hauria de posar-ho en coneixement de TraCE al correu electrònic de contacte.

Reproducció de continguts

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquesta pàgina web. L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, la seva informació i continguts d’acord amb el que estableix el present avís legal, sota els criteris de la bona fe i, en tot cas, respectant els principis d’ús generalment acceptats sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent. En conseqüència, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, nocius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma poguessin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis continguts a la pàgina web. Tant l’accés al portal com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que realitzi aquesta conducta. TraCE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús no consentit.

Legislació aplicable

En cas de disputa o conflicte d’interpretació sobre els termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest lloc web, s’estarà al que disposa la legislació espanyola en la matèria.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I ÚS DE COOKIES

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal sense el consentiment dels usuaris i les dades identificatives que l’usuari voluntàriament proporciona no són cedides a tercers. TraCE no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i tampoc registra les adreces IP d’accés. S’utilitzen cookies pròpies de sessió, amb una finalitat tècnica: permetre a l’usuari la navegació en el lloc web. Recordeu que, en general, al navegar per Internet, l’usuari pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu ordinador i que el fet que estiguin actives pot ajudar a identificar i resoldre els errors.
Social Media Plugins TraCE utilitza en la seva web Social Media Plug-ins («plugins») de les xarxes socials Facebook i Twitter.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona a TraCE quan dirigeix una consulta són tractats de manera confidencial i s’incorporen a un tractament identificat com «Contactes web», del qual és responsable TraCE, amb la finalitat de dur un registre de les consultes rebudes a través del nostre lloc web i gestionar les respostes. Aquest tractament es legitima pel consentiment de la persona interessada. Les dades que integren aquest tractament no es comuniquen a tercers i es conserven el temps necessari per a complir la finalitat assenyalada i com a màxim per un termini de 2 anys, transcorregut el qual, procedim al seu esborrat a menys que abans l’usuari exerceixi el seu dret de supressió que, com la resta de drets -accés, rectificació, portabilitat, limitació i oposició- pot fer davant TraCE dirigint un correu electrònic a dpd@tracecatalunya.org o yolanda@tracecatalunya.org

AVISO LEGAL, política de privacidad y uso de las cookies

LA ASOCIACIÓN CATALANA DE TRAUMÁTICOS CRANEOENCEFÁLICOS Y DAÑO CEREBRAL – TraCE es la titular de este sitio web. Nuestros datos identificativos son:

CIF G58904574Domicilio: C/ Llançà 34, 08015, Barcelona
Tel: +34 933 250 363
Mail: info@tracecatalunya.org
Delegada de Protección de Datos: dpd@tracecatalunya o yolanda@tracecatalunya.org.
Registro de entidades de la Generalidad de Cataluña número 10.160 inscripción 1ªDeclarada de Utilidad Pública el 7 de julio de 2014. Resolución JUS/1597/2014

Propiedad intelectual e industrial

Todos los derechos de propiedad intelectual del portal https://tracecatalunya.org, esto es, el diseño del portal, los códigos fuente, los logotipos, las marcas, la estructura de navegación, las bases de datos y todo signo distintivo que aparece en el sitio web son titularidad de TraCE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. Por tanto TraCE, como titular, tiene el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. En este aviso no se hace ninguna cesión de derechos a favor del usuario en relación a ninguno de los elementos integrantes del portal o de los contenidos.

Responsabilidad de los contenidos

TraCE tiene reservado el derecho para hacer cambios en el sitio web con la finalidad de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, enmendando errores o eliminando los contenidos publicados o el diseño de su página web. TraCE no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Web o a su contenido, ni que éste sea actualizado. No obstante, debe llevar a cabo todas las acciones necesarias para actualizar los contenidos, resolver los errores y restablecer la comunicación, tan pronto tenga noticia de la anomalía ocurrida, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución. Tampoco puede hacerse responsable de los errores de seguridad que puedan producirse ni de los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de: a) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado por la conexión a los servicios y contenidos de la web; b) un mal funcionamiento del navegador y c) el uso de versiones no actualizadas del mismo. TraCE no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que pueda accederse a su página web. Tampoco puede responder por la legalidad de otros sitios web de terceros que puedan estar vinculados o enlazados desde este portal, siempre que sean ajenos a la misma. TraCE no puede ser responsable del uso que terceros hagan de la información que publique en su página web, tampoco de los daños o perjuicios económicos, materiales o sobre datos que, de manera directa o indirecta, lleguen a producirse por el uso de esta información. En el caso de que algún usuario considere que la información o contenidos de este portal o en las páginas eventualmente enlazadas a la misma fueran ilícitos o dañaran bienes o derechos del propio usuario o de un tercero, tendría que ponerlo en conocimiento de TraCE al correo electrónico de contacto.

Reproducción de contenidos

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en esta página web. El usuario se compromete a utilizar este sitio web, su información y contenidos de acuerdo con lo establecido en el presente aviso legal, bajo los criterios de la buena fe y, en todo caso, respetando los principios de uso generalmente aceptados sin contravenir el orden público y la legislación vigente. En consecuencia, el usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este aviso legal, nocivos de los derechos e intereses de terceros o que de cualquier forma pudieran perjudicar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir el uso normal de los servicios contenidos en la página web. Tanto el acceso al portal como el uso no consentido que pueda efectuarse de la misma es de la exclusiva responsabilidad del usuario que realice esta conducta. TraCE no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pueda derivarse de este acceso o uso no consentido.

Legislación aplicable

En caso de disputa o conflicto de interpretación sobre los términos que conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de este sitio web, se estará a lo dispuesto en la legislación española en la materia.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES

A través de este sitio web no se recogen datos de carácter personal sin el consentimiento de los usuarios y los datos identificativos que el usuario voluntariamente proporciona no son cedidos a terceros. TraCE no utiliza cookies para recoger información de los usuarios y tampoco registra las direcciones IP de acceso. Se utilizan cookies propias de sesión, con una finalidad técnica: permitir al usuario la navegación en el sitio web. Recuerde que, en general, al navegar por Internet, el usuario puede aceptar o rechazar las galletas de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. Recuerde que las galletas no pueden dañar su ordenador y que el hecho de que estén activas puede ayudar a identificar y resolver los errores.
Social Media Plugins TraCE utiliza en su web Social Media Plug-ins («plugins») de las redes sociales Facebook y Twitter.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos de carácter personal que el usuario proporciona a TraCE cuando dirige una consulta son tratados de manera confidencial y se incorporan a un tratamiento identificado como «Contactos web», del que es responsable TraCE, con la finalidad de llevar un registro de las consultas recibidas a través de nuestro sitio web y gestionar las respuestas. Este tratamiento se legitima por el consentimiento de la persona interesada. Los datos que integran este tratamiento no se comunican a terceros y se conservan el tiempo necesario para cumplir la finalidad señalada y como máximo por un plazo de 2 años, transcurrido el cual, procedemos a su borrado a menos que antes el usuario ejerza su derecho de supresión que, como el resto de derechos -acceso,  rectificación, portabilidad, limitación y oposición- puede hacer ante TraCE dirigiendo un correo electrónico a dpd@tracecatalunya.org o yolanda@tracecatalunya.org

 

LEGAL ADVICE, privacy policy and use of cookies

THE CATALAN ASSOCIATION OF TRAUMATIC BRAIN INJURIES AND BRAIN DAMAGE – TraCE is the owner of this website. Our identification data are:

CIF G58904574Address: C/ Llançà 34, 08015, Barcelona
Tel: +34 933 250 363
Mail: info@tracecatalunya.org
Data Protection Officer: dpd@tracecatalunya or yolanda@tracecatalunya.org.
Register of entities of the Generalitat of Catalonia number 10,160, 1st inscriptionDeclared of Public Utility on 7 July 2014. Resolution JUS/1597/2014

Intellectual and industrial property

All intellectual property rights of the https://tracecatalunya.org portal, i.e. the design of the portal, the source codes, the logos, the trademarks, the navigation structure, the databases and any distinctive signs that appear on the website are owned by TraCE and are protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Therefore, TraCE, as the owner, has the exclusive exercise of the rights of exploitation in any form and in particular, the rights of reproduction, distribution, public communication and transformation. This notice does not make any assignment of rights in favor of the user in relation to any of the elements that make up the portal or the contents.

Responsibility for content

TraCE reserves the right to make changes to the website in order to keep its information up to date, adding, modifying, correcting errors or deleting the published content or the design of its website. TraCE cannot guarantee that there will be no interruptions or errors in accessing the Website or its content, nor that it will be updated. However, it must carry out all the necessary actions to update the contents, resolve errors and restore communication, as soon as it becomes aware of the anomaly that has occurred, provided that there are no causes that make it impossible or difficult to execute. Nor can it be held responsible for any security errors that may occur or for any damage that may be caused to the user’s computer system or to the files or documents stored therein, as a result of: a) the presence of a virus on the user’s computer that is used to connect to the services and contents of the website; b) a malfunction of the browser and c) the use of outdated versions of the browser. TraCE is not responsible for the legality of other third-party websites from which its website may be accessed. Nor can it be responsible for the legality of other third-party websites that may be linked or linked from this portal, provided that they are unrelated to it. TraCE cannot be held responsible for the use made by third parties of the information published on its website, nor for any economic, material or data damages that may be directly or indirectly caused by the use of this information. In the event that any user considers that the information or contents of this portal or in the pages eventually linked to it are illegal or damage the property or rights of the user or a third party, they should inform TraCE at the contact email.

Content playback

The total or partial reproduction of the contents published on this website is prohibited. The user undertakes to use this website, its information and contents in accordance with the provisions of this legal notice, under the criteria of good faith and, in any case, respecting the generally accepted principles of use without contravening public order and current legislation. Consequently, the user will refrain from using any of the content for illicit purposes or effects, prohibited in this legal notice, harmful to the rights and interests of third parties or that in any way could harm, disable, overload, deteriorate or prevent the normal use of the services contained on the website. Both access to the portal and the non-consensual use that may be made of it are the sole responsibility of the user who carries out this conduct. TraCE shall not be liable for any consequence, damage or prejudice that may arise from this non-consensual access or use.

Governing Law

In the event of a dispute or conflict of interpretation regarding the terms that make up this legal notice, as well as any issue related to the services of this website, the provisions of Spanish legislation on the matter will apply.

PRIVACY POLICY AND USE OF COOKIES

Through this website, no personal data is collected without the consent of the users and the identification data that the user voluntarily provides is not transferred to third parties. TraCE does not use cookies to collect user information and does not log access IP addresses. First-party session cookies are used for a technical purpose: to allow the user to browse the website. Remember that, in general, when browsing the Internet, the user can accept or reject third-party cookies from the configuration options of their browser. Remember that cookies can’t harm your computer, and the fact that they’re active can help identify and resolve errors.
Social Media Plugins TraCE uses Social Media Plug-ins («plugins») from the social networks Facebook and Twitter on its website.

PROCESSING OF PERSONAL DATA

The personal data that the user provides to TraCE when directing a query is treated confidentially and is incorporated into a processing identified as «Web Contacts», for which TraCE is responsible, in order to keep a record of the queries received through our website and manage the responses. This processing is legitimized by the consent of the data subject. The data that make up this processing are not communicated to third parties and are kept for the time necessary to fulfil the stated purpose and for a maximum period of 2 years, after which we proceed to erase them unless the user first exercises their right to erasure which, like the rest of the rights -access,   rectification, portability, limitation and opposition – you can do before TraCE by sending an email to dpd@tracecatalunya.org or yolanda@tracecatalunya.org